OBVESTILA

PLAČILO BIVALNE PRISTOJBINE ZA LASTNIKE POČITNIŠKIH HIŠ IN STANOVANJ

Po Zakonu o bivalni pristojbini (UL RH 35/95; 41/95; 52/95; 64/00; 42/05; 68/07; 152/08), bivalno pristojbino plačajo lastniki počitniških hiš in stanovanj v turističnem kraju in vse osebe, ki bivajo v tej hiši ali stanovanju. Počitniška hiša ali stanovanje je vsak objekt ali stanovanje, ki je v sezonski ali občasni uporabi.

Lastnik počitniške hiše ali stanovanja v turističnem kraju plača bivalno pristojbino takrat, ko v počitniški hiši ali stanovanju v počitniškem kraju biva v času glavne sezone oziroma od 01. junija do 01. septembra. Lastnik in ožji družinski člani plačajo bivalno pristojbino, ki je manjša za 70 %. Cene veljajo samo za državljane Republike Hrvaške in državljane držav podpisnic sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.


Dnevna cena bivalne pristojbine za lastnike počitniških hiš ali stanovanj:
RAZRED 01.06.-01.09.
A – BAŠKA 3,00 Kn
C – JURANDVOR 2,10 Kn
D – BATOMALJ , DRAGA BAŠĆANSKA 1,50 Kn

 

Lastnik počitniške hiše ali stanovanja v turističnem kraju lahko plača bivalno pristojbino zase in ožje družinske člane v pavšalnem znesku, kot sledi v nadaljevanju, kar velja samo za državljane Republike Hrvaške in državljane držav podpisnic sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.
Ožji družinski člani lastnika počitniške hiše ali stanovanja so po tem Zakonu zakonec, otroci, pastorki, posvojenci, starši in posvojitelji.


Pavšalni znesek bivalne pristojbine za lastnike počitniških hiš ali stanovanj:
RAZRED 1. i 2. član (po osebi) 3. i vsak naslednji član (po osebi)
A – BAŠKA 60,00 Kn 25,00 Kn
C – JURANDVOR 40,00 Kn 15,00 Kn
D – BATOMALJ, DRAGA BAŠĆANSKA 30,00 Kn 12,00 Kn

 

Pavšalni znesek bivalne pristojbine se lahko vplača do 15. julija za tekoče leto na račun turistične zveze občine Baška (po 15. juliju velja dnevna cena bivalne pristojbine) ali neposredno v Turistično informativnem centru – TIC TZO Baška, pri čemer so obvezni prijaviti osebe na istem naslovu:

TIC TZO Baška, Kralja Zvonimira 114, Baška.
OIB: 93422594508
00385 51 856 817
00385 51 856 544

pausalna_uplata

 

PAVŠAL ZA DRŽAVLJANJE V GOSPODINJSTVU

ZA DRŽAVLJANE, KI SO REGISTRIRANI ZA NUDENJE NAMESTITVENIH STORITEV V GOSPODINJSTVU je SKUPŠČINA RH sprejela odločitev o razglasitvi ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O BIVALNI PRISTOJBINI (UL RH 42/ 01.04.2005), s katerim je urejeno plačilo bivalne pristojbine v pavšalnem letnem znesku.

Letni pavšalni znesek bivalne pristojbine plačajo vsi zasebni najemodajalci sob in apartmajev, ki so registrirani za nudenje namestitvenih storitev v gospodinjstvu, skladno s predpisi, ki urejajo namestitveno dejavnost.

Letni pavšalni znesek bivalne pristojbine se plača za vsako posteljo v gospodinjstvu (razen za pomožne postelje) v določenem znesku, odvisno od razreda turističnega kraja in količnika, ki znaša:


Razred turističnega kraja Količnik Znesek v HRK
A- BAŠKA 1,0 345,00
C-JURANDVOR 0,70 241,50
D – BATOMALJ, DRAGA BAŠĆANSKA 0,50 172,50

 

Prebivalci gospodinjstev so dolžni plačati letni pavšalni znesek bivalne pristojbine na račun občinske, krajevne ali mestne turistične zveze (HR9110010051700804747; s sklicno številko 67-OIB) do 31. julija za tekoče leto ali v treh obrokih in sicer tako, da zadnji obrok prispe do 30. septembra za tekoče leto.
Najemodajalci, ki imajo zmogljivosti do 4 postelje v dveh sobah ali enem apartmaju, sobe pa so zasedene manj kot 40 dni v letu, se lahko odločijo za pavšalno plačilo bivalne pristojbine ali plačilo po številu nočitev, kot je bilo v veljavi do sedaj. To velja samo za naselja Batomalj in Draga Bašćanska.
Višino bivalne pristojbine določi vlada Republike Hrvaške na predlog ministra za turizem.
Višino bivalne pristojbine za področje mesta Baške (A razred) je sprejel občinski svet Občine Baška na predlog turističnega sveta pri Turistični zvezi občine Baška, glede na povprečno zasedenost kapacitet v zasebnih namestitvah, ki je večja od 40 dni, v skladu z Zakonom o dopolnitvah zakona o turistični taksi.

TURISTIČNA ČLANARINA

Na temelju Zakona o članarinah v turističnih skupnostih (UL RH 152/08, 88/10, 110/15 – veljati začel 01. 01. 2016) ter Pravilnika o obliki in vsebini obrazca za prijavo podatkov o osnovi za obračun članarine turistični skupnosti (UL RH 119/09) so osebe, ki ponujajo namestitev v gospodinjstvu, obvezane plačati članarino turistični skupnosti.
Turistično članarino je potrebno vplačati na račun:

clanarina
Turistična članarina se plača glede na razred v katerega je uvrščeno posamezno turistično mesto na podlagi Pravilnika o izjemah in dopolnitvah o razglasitvi turističnih občin in mest ter o razvrščanju naselij v turistične razrede (UL RH 61/10 z dne 19. 05. 2010) po naslednjih stopnjah:


Razred Turistični kraj Količnik
A BAŠKA 0,16150
C JURANDVOR 0,12920
D BATOMALJ 0,11628
D DRAGA BAŠĆANSKA 0,11628

 

Po podatkih iz Knjige o evidenci prometa se ugotovi skupni promet po računih in se množi z zgoraj predpisano stopnjo.

Primer izračuna zneska za plačilo:
Skupni promet po računih: 80.000,00 HRK.
80.000,00 x 0.16150 % (Baška) = 12.920 / 100 = 129,20 kn