OBAVIJESTI

UPLATA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA VLASNIKE KUĆA I STANOVA ZA ODMOR

Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi (NN 152/08; NN 59/09; NN 97/13; NN 158/13; NN 30/14; N/N 71/18) boravišnu pristojbu plaća vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu i sve osobe koje borave u toj kući ili stanu. Kućom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada ili stankoji se koriste sezonski ili povremeno.
Vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu boravišnu pristojbu plaćaju kada u kući ili stanu za odmor u turističkom mjestu borave u razdoblju glavne sezone, odnosno od 01. lipnja do 01. rujna. Vlasnik i članovi uže obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%. Cijene se odnose samo na građane Republike Hrvatske i državljane država ugovornika Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

 

Dnevna cijena boravišne pristojbe za vlasnike kuća ili stanova za odmor:

  • stupa na snagu od 01.01.2019. prema Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu NN 71/2018, (1447), 4.8.2018.

RAZRED 01.06.-01.09.
A – BAŠKA 3,00 Kn
C – JURANDVOR 2,10 Kn
D – BATOMALJ , DRAGA BAŠĆANSKA 1,50 Kn

 

Vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu boravišnu pristojbu za sebe i članove uže obitelji može platiti i u paušalnom iznosu kako slijedi. To se odnosi samo na građane Republike Hrvatske i državljane država ugovornika Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.
Članovima uže obitelji vlasnika kuće i stana za odmor u smislu ovoga Zakona smatraju se supružnik, djeca, pastorčad, usvojenici, roditelji i usvojitelji.


Paušalna cijena boravišne pristojbe za vlasnike kuća ili stanova za odmor iznosi:
RAZRED 1. i 2. član (po osobi) 3. i svaki slijedeći član (po osobi)
A – BAŠKA 60,00 Kn 25,00 Kn
C – JURANDVOR 40,00 Kn 15,00 Kn
D – BATOMALJ, DRAGA BAŠĆANSKA 30,00 Kn 12,00 Kn

 

Paušalni iznos boravišne pristojbe može se uplatiti do 15. srpnja tekuće godine na uplatni račun Turističke zajednice općine Baška (iza 15. srpnja slijedi dnevna cijena boravišne pristojbe) ili izravno u Turističko-informativnom centru – TIC TZO Baška, a obveza je izvršiti i prijavu osoba na istoj adresi:

TIC TZO Baška, Kralja Zvonimira 114, Baška.
OIB: 93422594508
00385 51 856 817
00385 51 856 544

 

pausalna_uplata

PAUŠAL ZA GRAĐANE U DOMAĆINSTVU
(NN 152/08; NN 59/09; NN 97/13; NN 158/13; NN 30/14; NN 71/2018)

GRAĐANIMA KOJI SU REGISTRIRANI ZA PRUŽANJE USLUGA SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU
HRVATSKI SABOR RH donio je odluku o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 42/ 01. 04. 2005.), a kojim se regulira plaćanje boravišne pristojbe u paušalnom godišnjem iznosu.
Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe plaćat će svi privatni iznajmljivači soba i apartmana koji su registrirani za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu sukladno propisu kojima se uređuje ugostiteljska djelatnost.
Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe plaćat će se za svaki krevet u domaćinstvu (izuzev pomoćnih kreveta) u utvrđenom iznosu, ovisno o razredu turističkog mjesta i pripadajućoj stopi:


Razred turističkog mjesta Stopa Iznos u kn
A – BAŠKA 1,0 345,00
C – JURANDVOR 0,70 241,50
D – BATOMALJ, DRAGA BAŠĆANSKA 0,50 172,50

 

Građani u domaćinstvu dužni su godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe uplatiti na uplatni račun turističke zajednice općine, grada ili mjesta (HR9110010051700804747; s pozivom na broj 67-OIB) do 31. srpnja tekuće godine ili u tri obroka s datumom dospijeća posljednjeg obroka do 30. rujna tekuće godine.
Visinu boravišne pristojbe na prijedlog ministra nadležnog za turizam utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.
Visinu boravišne pristojbe za područje mjesta Baške (A razred) donijelo je Općinsko vijeće Općine Baška na prijedlog Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Baška prateći prosječnu popunjenost kapaciteta u privatnom smještaju, koja je duža od 40 dana, a u skladu sa Zakonom o dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi.

 

Odluka o koeficijentu boravišne pristojbe – PDF-2018. godina

OPĆINA BAŠKA – BORAVIŠNA PRISTOJBA ZA 2019

Općina Baška – obavijest o primjeni koeficijenta BP u 2019

 

TURISTIČKA ČLANARINA

Na temelju Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08; NN 88/10NN 110/15) ; (NN 121/16) na snazi od 01. 01. 2017.) te Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09) osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

Uplata turističke članarine:

clanarina

Turistička članarina plaća se prema razredu turističkog mjesta, koji je određen
Pravilnikom o izmjenama i dopunama o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN 61/10, 19. 05. 2010.) i to po sljedećim stopama (NN 121/16  na snazi od 01. 01. 2017.):


RAZRED MJESTO STOPA ZA IZRAČUN
A BAŠKA 0,16150
C JURANDVOR 0,12920
D BATOMALJ 0,11628
D DRAGA BAŠĆANSKA 0,11628

 

Prema podatcima iz Knjige o evidenciji prometa uzima se ukupan promet po računima te se množi s gore propisanom stopom.
Ogledni primjer izračunavanja iznosa za uplatu:
Ukupan promet po računima: 80.000,00 kn.
80.000,00 x 0.16150 % (Baška) = 12.920 / 100 = 129,20 kn

Preuzmi Obrazac TZ

 

 

GDPR – obavijest za privatne iznajmljivače o novoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka

 

 

Od 25.svibnja 2018.godine primjenjuje se Opća uredba o zaštiti osobnih podataka, a do tada ste u obvezi započeti primjenu odredbe.

Zakonska obaveza privatnih iznajmljivača je prijaviti turiste u sustav eVisitor, i stoga imaju potpuno pravo od gosta/turista zatražiti njihove osobne podatke koje sustav od njih traži pri prijavi. Takvi se podaci smiju koristiti isključivo u svrhu prijave gosta/turista u eVisitor te u svrhu vođenja popisa gostiju/turista (eVisitor).

Ukoliko iznajmljivač prikuplja i obrađuje osobne podatke gostiju/turista u svrhu marketinga odnosno slanja newslettera, ponuda, obavijesti i slično dužan je zatražiti njihovu privolu, odnosno dužan je svoje goste unaprijed obavijestiti o namjeravanoj obradi osobnih podataka u te svrhe, ali i o njihovom pravu da se takvoj obradi osobnih podataka usprotive. Za vas smo u te svrhe pripremili privolu koju možete dati svojim gostima na potpis, kao i primjer obavijesti vezan uz Opću uredbu za goste u smještajnim objektima.

 

Dokumenti:

pdf DOPIS O ZAŠTITI PODATAKA GOSTA/TURISTA ZA IZNAJMLJIVAČE OD TZ BAŠKE

doc Privola za goste_turiste za prikupljanje i obradu podatka u određenu svrhu

doc Privola za goste_engleski

doc Privola za goste_talijanski

 

Obavijest za goste/turiste kod iznajmljivača,
primjer obavijesti koju bi trebali postaviti na vidljivo mjesto u svojim objektima:

 

GDPR – Obavijest za iznajmljivače

Poštovani gosti,

dužni smo vas obavijestiti  da prema Općoj uredbi  o zaštiti podataka – GDPR, prilikom rezervacije i dolaska u naš smještajni objekt pristajete dati na uvid vaše isprave o identitetu odnosno osobne podatke (ime i prezime, vrstu i broj identifikacijske isprave, spol, državu i adresu prebivališta i rođenja, državljanstvo i datum rođenja) u svrhu evidencije turista u informacijski sustav turističkih zajednica RH za prijavu i odjavu turista – eVisitor  (Zakon o boravišnoj pristojbi NN 152/08).

Sadržaj vaših osobnih podataka prikuplja se u svrhu statističke obrade podataka  te je namijenjen isključivo turističkim zajednicama, javnim ustanovama i ministarstvima koji svojom djelatnošću dotiču ovaj proces (Ministarstvo turizma – Turistička inspekcija, Ministarstvo unutarnjih poslova te Ministarstvo financija- Carinska uprava).

Svako neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe vaših podataka je strogo zabranjeno.

Pritužbu ili prigovor  vezanu za obradu vaših osobnih podataka možete poslati na:

azop@azop.hr

 

GDPR – Notice for Private Accommodation Renters

Dear guests,

in accordance with General provisions on data protection – Croatian GDPR, we must inform you that when placing a reservation and at check-in into your place of accommodation you agree to present your personal identification documents, i.e. submit your personal data (first and last name, type and number of your personal identification document, gender, state and address of residence, with date of birth and citizenship), all for evidence of tourists in the Information System of Tourist Boards of the Republic of Croatia – eVisitor (Law on sojourn tax, National Gazette 152/08).

The personal data is collected for statistic processing and is used by the Tourist boards, public authorities and Ministries relating to this procedure (Ministry of tourism and Tourist inspection, Ministry of internal affairs and Ministry of finances – Customs authorities).

Each unauthorized usage, publication, change, processing, reproduction, distribution, recording or assignment or any other form of unauthorized usage of such personal data is strictly prohibited.

A complaint in regard of processing of your personal data may be submitted by email to the Tourist board of Krk:

azop@azop.hr

 

GDPR – Hinweis für Vermieter von Privatunterkünfte

Liebe Gäste,

im Rahmen der grundsätzlichen EU-Datenschutzbestimmungen – definiert in der General Data Protection Regulation (GDPR) – sind wir verpflichtet, Sie über Folgendes zu informieren:

Mit der Annahme einer Reservierung und dem Einchecken in Ihrer Unterkunft in Kroatien willigen Sie ein, Ihre persönliche Identifikationsnummer auf Ihrem Personalausweis/Reisepass sowie Ihre persönlichen Daten (Vor- und Nachname, Art und Nummer Ihres Ausweises, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Adresse sowie Geburtsdatum und Geburtsstadt) anzugeben. Sämtliche Daten werden im Informationssystem eVisitor der offiziellen Tourismuszentralen von Kroatien erfasst (Kurtaxen-Gesetz, Narodne Novine 152/08; auf deutsch: Gerichtliches Amtsblatt).

Die persönlichen Daten gehen in die allgemeine Statistik ein und werden ausschließlich von den Tourismuszentralen sowie den offiziellen Institutionen und Ministerien Kroatiens genutzt (Ministerium für Tourismus, Ordnungsamt der jeweiligen Stadt, Innenministerium und Finanzministerium/Zollangelegenheiten).

Jegliche unauthorisierte Nutzung, Weitergabe, Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verteilung oder Zuordnung oder andere Form der unauthorisierten Verwendung ist streng verboten.

Bei Beschwerden bezüglich einer unauthorisierten Verwendung Ihrer persönlichen Daten wenden Sie sich bitte unverzüglich per e-mail an die Tourismuszentrale Krk:

azop@azop.hr

 

GDPR – Avviso per gli affittuari

Cari ospiti,

dobbiamo informarci che secondo il Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR, alla prenotazione e arrivo presso la nostra struttura ricettiva accettate di presentarci vostri documenti identificativi oppure  informazioni personali (nome, tipo e numero di documento d’identità, il sesso, il paese e l’indirizzo di residenza  e  nascita, nazionalità e data di nascita) con lo scopo di registrazione di turisti entro il sistema informativo di enti  turistici della Repubblica di Croazia per registrazione di arrivo e partenza  di turisti  – eVisitor (Legge sulla tassa di soggiorno NN 152/08).

Il contenuto dei vostri dati personali viene raccolto ai fini di analisi statistiche e questi dati sono destinati esclusivamente agli uffici turistici, enti pubblici e ministeri le cui attività si riferiscono a questo processo (Ministero del Turismo – Ispezione del Turismo,  Ministero degli affari interni  e  Ministero delle Finanze – Amministrazione doganale).

Ogni utilizzo non autorizzato, divulgazione, elaborazione, riproduzione, presentazione, trasferimento, distribuzione, registrazione o qualsiasi altra forma di utilizzo non autorizzato di vostri dati è rigorosamente proibito.

Un reclamo oppure obiezione riguardante elaborazione di vostri dati personali può essere inviato a:

azop@azop.hr